• 06 10 94 67 51
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Algemene voorwaarden Leef Bewust Gezond!

Voorwaarden therapie
 • De basis van het therapeutische werk is de gelijkwaardigheid tussen behandelaar en client en gebaseerd op zelfverantwoording.

 • De behandelaar werkt met meet apparatuur en de spiertest om blokkades zichtbaar te maken. Maar deze is niet geschikt om een diagnose vast te stellen of een miedische diagnose te vervangen.

 • Natuurgeneeskundige therapie kan nooit in de plaats van de regulier medische zorg staan.

 • De behandeling is niet in staat ongeneeslijke ziekten weg te nemen.

 • De therapie vervangt nooit controles van de huisarts en/of specialist,
  indien client onder behandeling is van huisarts en/of specialist.

 • De behandelaar adviseert nooit met medicijnen te stoppen, te verminderen, of deze door andere substanties te vervangen. Voorgeschreven medicatie is ten allen tijde de verantwoordelijkheid van de voorschrijver; de huisarts en/of specialist bij wie de client onder controle staat.

 • De behandelaar kan om het proces te ondersteunen voeding, supplementen, remedies, beweging, oefeningen adviseren. Echter is het de vrije beslissing van de client om een voorstel van de behandelaar op te volgen.

 • De behandelaar kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het resultaat van de natuurgeneeskundige behandeling, slechts voor de handelingen die hij tijdens de sessie verricht en of hij volgenens behandelingovereenkomst werkt.

  Vertrouwelijkheid van de consulten/therapie
 • De behandelaar is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van client en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz); dit is geregeld via de klachtenprocedure en – functionaris van de LVNT/RBCZ en de SCAG (www.vnt-nederland.nl of www.rbcz.nl)

 • De behandelaar is gehouden aan de LVNT beroepscode.

 • De behandelaar stelt de belangen van de client/het kind centraal in de
  therapie.

 • De behandelaar zal alleen een behandeling verrichten bij kinderen onder de 12 jaar in het bijzijn van een begeleider (ouder, verzorger of andere verantwoordelijk volwassene). Bij kinderen tussen de 12 en 16 jaar is het bijzijn van een begeleider niet noodzakelijk. De behandelaar die werkt met kinderen onder de leeftijd van 16 jaar sluit een schriftelijke behandelovereenkomst af met beide ouders, mits zij beide het ouderlijke gezag hebben.

 • De behandelaar verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de ouders in alle fasen van de behandeling.

 • De ouders verplichten zich middels het anamnese gesprek relevante informatie aan de behandelaar te verstrekken.

 • De behandelaar houdt zich aan zijn geheimhoudingsplicht. Gegevens worden alleen met diens uitdrukkelijke goedkeuring aan derden (artsen en andere behandelaars/therapeuten) overhandigd of medegedeeld.

 • De behandelaar verplicht de client/het kind correct door te verwijzen naar collega therapeuten of een arts, indien haar behandeling niet geëigend en/of toereikend is.

 • De behandelaar dient de client te informeren als tijdens de behandeling gebruik wordt gemaakt van video, recorder, etc. De opnamen zijn en blijven wel eigendom van de behandelaar. De hiervoor verkregen gegevens wordtn vijf jaar bewaard na opnamedatum.

 • De client maakt zelf in geen geval gebruik van videa, recorders etc... zonder toestemming van de behandelaar.

  Afpraken behandelingen/consulten
 • De client is geinformeerd over de kosten en werkwijze per behandeling/consult via de website.

 • De behandeling is opgebouwd uit een of een aantal consulten waaraan telkens vooraf een gesprek plaats vindt.

 • Het behandelplan bestaat uit de volgende stappen: 1. Het intakegesprek met de client over zijn klachten/hulpvraag, (medische historie), 2. Het zoeken van de stress/blokkades m.b.t. zijn klachten/hulpvraag, 3. Het bewerken van deze onbalansen/stressoren via behandeltechnieken waar de behandelaar voor is opgeleid, 4. Het natesten van het effect van de behandeling, 5. Het evalueren van het consult ter afsluiting.

 • De behandelaar en de client gaan een relatie met elkaar aanvooreen bepaalde periode in de verhouding behandelaar – client.

 • De behandeling heeft betrekking op de door de client aangedragen hulpvraag en behandeldoelen. Deze kunnen in de loop van het behandeltraject worden bijgesteld, gespecificeerd.

 • Na iedere behandeling (of na een aantal vooraf afgesproken serie behandelingen) wordt in overleg besloten of de behandelingen een vervolg zal krijgen.

 • Een consult duurt zo lang als in de agenda van de behandelaar is gereserveerd. Een consult/behandeling duurt maximaal 1 uur tenzij vooraf anders is afgesproken.

 • De nabesprekingen vinden in de gereserveerde tijd plaats. Algemene voorwaarden 2019

  Betaling en Kosten
 • De kosten van de behandeling bedragen 88,50 euro per consult per uur.

 • Prijsstijgingen worden voor de ingangsdatum aangekondigd.

 • De eerste behandeling/consult omvat tevens het intakegesprek.

 • De kosten van de behandeling dienen direct na de behandeling te worden voldaan. Betalingswijze van de behandelingen geschiedt per pin of betaalverzoek per consult. Bij het afnemen van traject kan in termijnen worden betaald. Bij uitzondering kan na ontvangst van de factuur binnen 7 dagen betaald worden.

 • Bij verhindering zal de client minimaal 48 uur van tevoren afzeggen anders wordt de volledige behandeling/consult in rekening gebracht.

  Aansprakelijkheid
 • Praktijk Leef Bewust Gezond!, Christien Abbink is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die zijn ontstaan doordat de client onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.

 • Praktijk Leef Bewust Gezond!, Christien Abbink is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan eigendommen van de client door parkeren op of het betreden van het terrein aan de Nijverheidsweg 12, 2215 MH Voorhout noch voor andere schade ontstaan door betreden van de praktijk/centrum Jade, de hal en het gebruikmaken van het toilet.

 • Klachten over de behandling zijn altijd eerst met de behandelaar te bespreken. Komen behandelaar en client er niet uit dat kan/kunnen de client/ouders zich tot het VNT wenden en via de website contact op nemen. (www.vnt-nederland.nl)

  Vergoeding van de therapie

 • Niet alle zorgverzekeraars vergoeden behandelingen. De client informeert zich altijd zelf vooraf aan het bezoek aan de behandelaar bij de zorgverzekeraar of deze de kosten (gedeeltelijk) vergoedt. Via de website www.leefbewustgezond.com/methodiek/vergoedingen kan men een lijst raadplegen met zorgverzekeraars en vergoedingen.

 • Stuur ontvangen declaraties altijd in en bewaar een kopie voor uzelf.

 • Zie erop toe dat uw behandelaar op de declaraties altijd zijn licentienummers, AGB-codes en KvK nummer vermeldt. Ook moeten de logo’s van de koepelorganistaties en beroepsvereniging op de nota staan (RBCZ en VNT)

  Bijzondere bepalingen
 • Medicatie: voorgeschreven medicatie mag de client nooit zonder overleg met de huisarts en/of specialist veranderen of achterwege laten. Het is van elang dat de client de huisarts en/of specialist laat weten dat u ook onder behandeling bent van een natuurgeneeskundige behandelaar. Bij twijfel, in welke voor dan ook, neemt de client contact op met zijn/haar huisarts en/of specialist.
 
 • Verhindering behandelaar: Als de behandelaar door ziekte of andere oorzaken voor een periode langer dan vier weken niet in staat is zelf consulten, behandelingen of sessies uit te voeren, kan zij/hij voorstellen een collega in haar/zijn plaats in te schakelen die de behandeling overneemt. In het geval dat de client die niet wenst te accepteren dient zij/hij dit schriftelijk aan de behandelaar kenbaar te maken en eindigt deze overeenkomst per de datum van ontvangst van bedoeld schrijven aan de behandelaar. Na beeindiging van de overeenkomst worden slechts de kosten van consulten in rekening gebracht tot de eerder genoemde datum.

 • Telefonisch spreekuur: Als er gedurende de periode van therapie vragen c.q. opmerkingen zijn die de client (telefonisch) wenst te bespreken, heeft de behandelaar hiervoor de mogelijkheid een bericht met naam en nummer achter te laten op de voicemail, waarna u zo spoedig mogelijkheid wordt terug gebeld. Voor gesprekken van meer dan 15 minuten wordt in overleg € 25,00 in rekening gebracht. 

 • Klachten en geschillen
  Mocht u een klacht hebben dan zou ik het op prijs stellen om dit eerst met mij te bespreken. Mochten wij er samen niet uitkomen dan kunt u contact opnemen met het LVNT, komen zij er niet uit dan zal de klacht worden doorgestuurd naar de klachten- en geschillencommissie van het SCAG.

© 2023. All Rights Reserved. Leef Bewust Gezond